Toyama Prefectural Univ., JAPAN  

for Hearing, Speech & Acoustics Research

Member of the Laboratory

Professor HIRAHARA Tatsuya E219
Associate Professor MOKHTARI Parham L112
Lecturer MORIKAWA Daisuke E229
 
Graduate Students MATSUNAGA Noriyuki E213
SHIBANO Shota E213
TERASHIMA Mao E213
 
Undergraduates TAKAI Saaya E213
KAMURA Kyoshiro E213
OKAJIMA Kouki E213
SAKSI Tsubasa E213
HIRANO Yudai E213
HIROTA Yutaro E213
HORITA Genki E213
YOSHIDA Takumi E213