Toyama Prefectural Univ., JAPAN  

for Hearing & Acoustics Research

Member of the Laboratory

Professor HIRAHARA Tatsuya E219
Lecturer MORIKAWA Daisuke E229
 
Graduate Students MATSUNAGA Noriyuki E213
KURACHI Syunya E213
HOUCHI Kenji E213
 
Undergraduates MORIZANE Toshihiro E213
SASAKI Ryosuke E213
SHIBANO Shota E213
TAKAI Saaya E213
TERASHIMA Mao E213