Toyama Prefectural Univ., JAPAN  

for Hearing & Acoustics Research

Member of the Laboratory

Professor HIRAHARA Tatsuya E219
Lecturer MORIKAWA Daisuke E229
 
Graduate Students KURACHI Syunya E213
HOUCHI Kenji E213
 
Undergraduates AWATA Shunpei E213
SASAKI Ryosuke E213
TOMIZU Daishi E213
NISHIDA Tomohiro E213
WATANABE Ryou E213